بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

فورفایل تایپ و ترجمه آموزش ساخت سایت 8 بنر 468 در 60 نفیس فایل nafisfile.com کسب و کار اینترنتی فرافایل، مرجع بزرگ خرید و فروش فایلهای دانشجویی
تحقیق-بررسی-رابطه-بین-توانمندسازی-کارکنان-با-استقرار-مدیریت-کیفیت-جامع-در-سازمان-بیمه-مرکزی-ایران
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 193
حجم فایل: 214 کیلوبایت
قیمت: 28000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران،
در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: 
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصل
فرضیه های فرعی
تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق
توانمندسازی کارکنان
مدیریت کیفیت جامع
جامعه آماری
نمونه آماری
روش تحقیق
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی

فصل دوم: 
مبانی نظری
مقدمه

بخش اول:
توانمندسازی
رویکردهای توانمندسازی
رویکرد رابطه ای یا چند بعدی
رویکرد روان شناختی
توانمندسازی روان شناختی
احساس معنی دار بودن
احساس خود کارآمدی
احساس خودتعیینی
احساس تأثیر
احساس داشتن اعتماد به دیگران
پیش زمینه های توانمندی روان شناختی
ویژگیهای شخصیتی
احترام به خود
کانون کنترل
محتوای کار
اطلاعات
پاداش
ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرآیند توانمندسازی
سابقه تحقیقات انجام شده
تاریخچه توانمندسازی
عصر ماشین.
اواخر دهه 1700 واوایل دهه 1800 : صنایع بومی وسیستم کارخانه
اواسط دهه 1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی
اواسط دهه 1900 عصر سیستم
دهه 1970 و 1980: نیاز به تغییرات بنیادین
دهه 1990: سازمان های امروزی و توانمند کننده
سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی
موانع توانمندسازی
مزایای توانمندسازی
انتقادات نسبت به توانمندسازی
توانمندسازی و قدرت
قدرت
قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چندبعدی
قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی
قدرت به عنوان یک بازی با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ
قدرت به عنوان یک علاقه فردی درمقابل یک علاقه اجتماعی
پارادایمهای قدرت
رویکرد عقلائی- کارکردگرا
رویکرد تکثرگرا
رویکرد تفسیری.
رویکرد افراطی (رادیکال)
رویکرد پست مدرن
تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغلی
تفاوت توانمندسازی و مشارکت کارکنان
مدلهای توانمندسازی
مدل مک لاگان و نل
مدل وگت و مارل
مدل مالاک و کارزتد
مدل اسپریتزر

بخش دوم:
مدیریت کیفیت جامع
مقدمه
تاریخچه مدیریت کیفیت جامع
سوابق تحقیق
اهداف مدیریت کیفیت جامع‌
مفهوم مدیریت کیفیت جامع
مشخصات مدیریت کیفیت جامع
مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت جامع‌
مفهوم جامعیت
سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع
قوانین مدیریت کیفیت جامع
مداخله مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع در عمل
نیازمندی های اساسی اجرای مدیریت کیفیت جامع
نیروهای جلوبرنده (پیش برنده) درمدیریت کیفیت جامع
نیروهای بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع
تکامل مدیریت کیفیت جامع
مدل های تکامل مدیریت
تکامل مفهوم کیفیت
چهار انقلاب فکری مدیریت
توجه و تمرکز بر روی مشتری
بهبود مستمر
مدیریت در سازمان های فرآیندمحور
مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع
کلیات مدل اجرایی
تشریح اقدامات اجرایی
اقدامات در مرحله توجیه مدیران
تشکیل هسته کیفیت جامع
اقدامات اجرایی در مرحله بررسی
اقدامات اجرایی در ارتباط با تهیه برنامه کلان اجرایی.
اقدامات اجرایی برای پیاده کردن برنامه کلان.
تشکیل اداره اطمینان از کیفیت
بررسی عملکرد زیرسیستم های نظام مدیریت کیفیت جامع
وضعیت کنونی مدیریت کیفیت جامع

بخش سوم:
معرفی بیمه مرکزی ایران
مقدمه
بیمه چیست
تاریخچه بیمه
بیمه  در دنیای  امروز
تاریخچه بیمه در ایران
تشکیل و موضوع
وظایف و اختیارات
ارکان بیمه مرکزی ایران
نتیجه گیری
چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
روش‌شناسی تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری داده ها
ابزار سنجش تحقیق
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش‌ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
آمار توصیفی
آمار استنباطی

فصل چهارم: 
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته ‏های توصیفی
بررسی استنباطی داده ها
بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق (آزمون همبستگی)
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیه های فرعی
آزمون میانگین  یک جامعه
رگرسیون

فصل پنجم: 
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه
ارائه پیشنهادات
پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
محدودیتهای تحقیق
فهرست منابع وماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین.
پیوست ها


چکیده تحقیق:
تقاضاهای جدید برای بهره وری و مزیت رقابتی، از طریق کاراترکردن عملیات و بهره گیری ازفن آوری جدید تعهد و التزام به ارائة محصولات و خدمات کیفی و جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان ها را به خود مشغول ساخته است. از طرف دیگر امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترین دارائی های ما هستند» می باشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد، می تواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا کند و از وابستگی برهاند، 

در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفیدترین و مؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود که به نحو شایسته، مباحث کیفیت را در بر دارد. بنابر این در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت هستند، می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمندسازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آن ها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمندسازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد و نشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی